برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

سه شنبه 9 آبان 1391

مجموعه کامل سوالات گزینش

نویسنده: ایمان سریری   طبقه بندی: تکنولوژی های روز دنیا، 

تالار گفتگوی بانکی

سوالات گزینش
چهارده معصوم را نام ببرید؟ حضرت محمد و حضرت فاطمه و 12 امام
2) مبدا تاریخ هجری چگونه است؟ اول ربیع الاول هجرت رسول اکرم ازمکه به مدینه است
3) کدام سوره دوبسم ا... دارد؟ سوره نمل به نام مورچه
4) کدام سوره بسم ا... ندارد؟ سوره توبه
5) سید الشهید لقب چه کسی بود؟ امام حسین وحمزه عموی پیامبر
6) قبرحمزه درکجا وجود دارد؟ دراحد
7) اصول دین را نام ببرید؟ توحید ، نبوت ، عدل ، امامت ، معاد
8) فروع دین را نام ببرید؟ نماز، روزه ، خمس ، زکات ،‌ حج ، جهاد ، امربه معروف ، نهی ازمنکر، تبری و تولی

9) اصول دین مذهب کدامند؟ عدل وامامت
10) تبری چیست؟ دشمن داشتن دشمنان خدا را گویند
11) تولی یعنی چه؟ دوست داشتن دوستان خدا را گویند
12) موالات یعنی چه؟ پی درپی بودن اجزای نمازرا گویند
13) حدیث ثقلین چیست؟ کتاب قرآن واهل بیت که پیامبرآنها را نزد مردم به امانت گذاشت
14) آیه ولایت چیست؟ پیامبردست علی را بالا برد وگفت هرکسی که من سرپرست ومولای اوهستم علی هم مولا وهم سرپرست اوهست
15) مرجع تقلید کیست؟
16) حضرت علی بعد ازپیامبردرچند جنگ شرکت کردنند؟ 3 جنگ ( نهروان، جمل وتبوک )
17) عاشیه که بود؟ همسرحضرت محمد (ع)
18) عاشیه کدام جنگ را، راه انداخت؟ جنگ جمل
19) فدک چیست؟ ارثیه حضرت فاطمه که درآن سرزمین پنبه کاشته می شد وباغی بود که پیامبر ازیکی ازجنگها به غنیمت گرفته بود
20) قرآن درچند سال نازل شد؟ در23 سال دارای 30 جزء 120 حزب و 6666 آیه و114 سوره و78 کلمه دارد.
21) جعفرطیارکه بود؟ یاران حضرت علی
22) نام مادرحضرت علی که بود؟ فاطمه بنت اسد
23) نام پدرحضرت علی که بود؟ ابوطالب
24) ولادت فاطمه درچه روزی است؟ 20 جمادی الثانی همزمان با ولادت امام خمینی
25) حضرت علی درکجا بدنیا آمده است؟ درکعبه
26) نام پدرومادر حضرت محمد چه بود؟‌ آمنه و عبدا...
27) فرزندان امام حسین را نام ببرید؟‌ علی اکبر، علی اصغر، ام کلثوم، سکینه، امام سجاد، رقیه
28) جنگهای امام علی با چه کسانی بود؟ جنگ صفین(معاویه) نهروان(خوارج)
29) نمازباچه کلماتی آغازوبه پایان میرسد؟ ا... اکبرآغازوباسلام پایان می یابد
30) قتل عام برمکیان درچه زمانی رخ داده است؟ هارون رشید
31) جابربن عبدا... ازیاران چه امامانی بود؟ ازپیامبرتا امام پنجم
32) معنی آیه ولایت چیست؟ ولی شماخداورسول خداست وکسانی که ایمان آوردندونمازمی خوانند ودرحال رکوع زکات پرداخت می کنند
33) حدیث یوم الداردرچه وقتی بود؟ وقتی حضرت محمد دعوت علنی شد وخویشاوندان خود دعوت کرد
34) حدیث غدیردرچه وقتی نازل شد؟ حجه الوداع درسال دهم هجرت
35) نام همسران حضرت علی را نام ببرید؟ حضرت فاطمه،ام البنی،ام السلمه،
36) بعدازوفات حضرت فاطمه امام علی به چه کسی فرمودنند یک زن باچه شرایطی برای اوپیدا کنند؟ به برادرخود عقیل فرمودنند زنی پهلوان زاده،که ام البنی بود وابوالفضل را بدنیا آورد
37) قبرام البنی در کجاست؟ قبرستان بقیع
38) سال عام الفیل چه سالی است؟ سالی که ابرهه با سپاهی به خانه کعبه حمله کرد که خانه کعبه راخراب کنند که خداوند پرندگانی به نام ابابیل فرستاد که لشگر ابرهه را نابود کرد
39) چهارده معصوم را نام ببرید؟ حضرت محمد و حضرت فاطمه و 12 امام
40) پنج تن ال عبا را نام ببرید؟‌ حضرت محمد، حضرت علی وفاطمه، امام حسین، امام حسن
41) پیامبران الولعزم را نام ببرید؟‌ حضرت محمد(کتاب قرآن) موسی(تورات) نوح(صحف) عیسی(انجیل) ابراهیم(زنوز)
42) چند پیغمبرداریم؟ 124 هزار
43) اسم چند پیامبر در قرآن آمده است؟ 27 پیامبر
44) تابعین چه کسانی هستند؟ کسانیکه که پیامبرندیدند ولی یاران ایشان را دیدند
45) انصار چه کسانی هستند؟ یاران پیامبر درمدینه
46) مهاجرین چه کسانی هستند؟ کسانیکه با پیامبربه مدینه هجرت کردنند
47) احزاب چه گروهی بودنند؟ گروهی ازقریش که برای مبارزه ونبرد با پیامبرهم پیمان شدند
48) لقب امام علی(ع) چیست؟ امیرالمومنین
49) لقب امام حسن(ع) چیست؟ مجتبی
50) لقب امام حسین(ع) چیست؟‌ سیدالشهدا
51) لقب امام زین العابدین(ع) چیست؟ سجاد
52) لقب امام محمد باقر(ع) چیست؟ باقرالعلوم
53) لقب امام جعفرصادق(ع) چیست؟
54) لقب امام موسی کاظم(ع) چیست؟
55) لقب امام رضا(ع) چیست؟
56) لقب امام تقی(ع) چیست؟ امام جواد
57) لقب امام نقی(ع) چیست؟‌ امام هادی
58) چند فرسخ ازشهردورشویم نمازشکسته است؟ 36 کیلومتر
59) روزپاسدارچه روزی است؟ 3 شعبان ولادت امام حسین(ع)
60) روز جانباز چه روزی است؟ 4 شعبان روزولادت ابوالفضل
61) ولادت امام زین العابدین چه روزی است؟ 5 شعبان
62) 15 شعبان چه روزی است؟ ولادت امام مهدی(ع)
63) 28 صفرمصادف با چه روزی است؟ شهادت امام حسن وحضرت محمد(ع)
64) 30 صفرمصادف با چه روزی است؟ شهادت امام رضا(ع)
65) حضرت رقیه درواقعه کربلا چند ساله بود؟‌ 3 ساله بود
66) هدف ازواقعه کربلاچه بود؟ نمازوامربه معروف ونهی ازمنکر
67) نمازاحتیاط به چه صورتی خوانده می شود؟ 1- نیت نمازرا نباید به زبان آورد 2- سوره وقنوت ندارد 3- احتیاط واجب آن است که حمد را آهسته بخوانند
68) مواردی که درنمازخواندن مستحب است رانام ببرید؟ 1- نمازدرمسجد خواندشود 2- اذان واقامه 3- اذان گوعادل ووقت شناس باشد وصدای بلندی داشته باشد
69) شکیات نمازکدامند؟ 1- شکهایی که نبایدبه آنها اعتناءکردکه عبارتنداز: الف- شک درنمازمستحبی
ب- شک درنمازجماعت
ج- شک درچیزهایی که محل به جاآوردنش گذشته است
2- شکهای که نمازرا باطل می کند که عبارتنداز: الف- شک درنمازدورکعتی وسه رکعتی ب- درنمازهای چهاررکعتی( دررکعتهای نمازشک کنداصلانداندچند رکعت خوانده است- یک رکعت خوانده یا بیشتر- پیش ازسجده دوم شک کند) 3- شکهای صحیح: الف- اگردرتعداد نماز4 رکعتی شک کند باید بلافاصله فکرکند اگربه یکی یقین پیدا کرد همان را می خواند ونمازرا تمام می کند ب- اگردرنمازچهاررکعتی به یک ازدویقین پیدا نکرد بنا را به رکعت بیشترگذارده ونمازرا تمام می کند ممکن است کمتردرست باشد به تعداد رکعتهای که نمازنخوانده نمازاحتیاط بخواند تا یقین کند نمازرا درست انجام داده اگربعد ازسجده دوم شک کند که 2 رکعت خوانده یا 3 رکعت بنا را بر3 میگذارد ویک رکعت دیگرمی خواند ونمازرا تمام می کند وبعد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط ایستاده یا دورکعت نمازاحتیاط نشسته میخواند درشک بین 2و3و4 بنا بر4 گذاشته وبعد دورکعت نمازاحتیاط ایستاده وبعد دورکعت نمازاحتیاط یشسته می خواند درشک بین 3و4 می گذارد وبعد ازنمازیک رکعت نمازاحتیاط ایستاده می خواند
70) سجده سهودرچه مواردی خوانده می شود؟‌ 1- یک سجده رافراموش کند 2- دربین نمازسهوأ حرفی بزند ( درشک بین 4و5 درحالت نشیته باید بعد ازسلام سجده برویم) درچه صورت احتیاط واجب است؟ 1- تشهد را فراموش کند 2- فراموش کرده سلام بدهد
71) سجهده سهوچگونه خوانده می شود؟‌ بعد ازسلام نمازنیت سجده سهوکند وپیشانی را برچیزی که سجده صحیح است بگذارد وبگوییم بسم ا...وبا ا...الهم صلی علی محمد وآل محمد ودوباره برود سجده وسپس بعد ازخواندن تشهد، سلام بدهد
72) عادل چه کسی است؟ کسی که گناه کبیره نداشته باشد
73) وظیفه مأموم چیست؟ مأموم نباید تکبیره الاحرام را قبل ازامام بگوید احتیاط واجب آن است که تکبیره امام تمام نشده تکبیرنگوید ومکروه است مأموم نمازرا طوری بگوید که امام بشنود
74) نمازجمعه چند رکعت است وتوضیح دهید؟ دورکعت است وواجب نیست نمازظهررا بخواند وبجای دورکعت نمازدیگردوخطبه خوانده می شود
75) نمازجمعه چگونه خوانده می شود؟ دورکعت است ودوقنوت دارد وقنوت اول قبل ازرکوع اول وقنوت دوم بعد ازرکوع دوم است ومانند نمازصبح دورکعت ومستحب است حمد وسوره با صدای بلند خوانده شود ودررکعت اول بعد ازحمد سوره جمعه ودررکعت دوم پس ازحمد سوره منافقون خوانده می شود. ودرخطبه ها باید سوره ای کوتاه ازقرآن خوانده شود. ومردم را به پرهیزگاری وتقوی ازگناهان دعوت کرد وحمد وثنا بخوانند
76) نمازعید فطربه چه صورتی خوانده می شود؟ دورکعت است دززکعت اول پس ازحمد وسوره پنج تکبیردارد وبعد ازهرتکبیریک قنوت دارد و تکبیرپنجم را گفته ورکوع ودوسجده ودررکعت دوم چهارتکبیردارد بعد ازهرتکبیریک قنوت دارد سپس بعد ازتکبیرچهارم رکوع ودوسجده وسپس تشهد وسلام دارد ووقت خواندن نمازازاول آفتاب روزعید تا ظهرودوخطبه دارد که بعد ازنمازایراد می گردد
77) نمازآیات درچه مواردی خوانده می شود؟ 1- خوسوف 2- کسوف 3- زمین لرزه 4- رعدوبرق
78) نمازآیات چگونه خوانده می شود؟‌ دورکعت است ودرهررکعت پنج رکوع دارد وبعد ازتکبیروخواندن حمد آیه های یک سوره را به پنج قسمت تقسیم می کند. یک آیه را خوانده به رکوع میروید وسپس بون خواندن حمد قسمت بعد ازآن سوره را می خواند وبه کوع پنجم می رود وتاآخرعمر برانسان واجب است این نمازرا بخواند.
79) نمازقضا درچه مواردی خوانده می شود؟ 1- وقت نمازگذشته باشد 2- بعد ازنمازبفهمد نمازش باطل بوده 3- کسی که یک نمازچهاررکعتی خوانده ونمیداند ظهربوده یا عصریا عشاء
80) چندتا ازنمازهای مستحب را نام ببرید؟‌ 1- نمازشب 2- نمازغفیله 3- وغیره
81) چه چیزهایی روزه را باطل می کند؟‌ 1- خودرن وآشامیدن 2- دروغ بستن به خدا وپیامبر 3- فروبردن تمام سردرآب 4- رسیدن غبارغلیظ به حلق 5- قی کردن 6- استمنا ماندن برجنابت
82) روزهای واجب کدامنند؟ 1- روزه ماه رمضان 2- روزه های قضا 3- قضای پدربرپسربزرگتر 4- روزه به سبب نذرواجب
83) روزه های حرام؟ عید فطر، روزه مستحبی که فرزند سبب اذیت پدرومادرشود وپدرومادراونهی کرده باشند
84) روزه های مستحب؟ روزعرفه، پنج شنبه وجمعه، میلاد ومبعث حضرت پیامبر، عید نوروز، ماه رجب وشعبان
85) سوره های سجده دارکدامنند؟ سوره 32 سجده، سوره 41 فضیلت، سوره 53 النجم، سوره 96 العلق
86) احکام مسافر؟ مسافری که باید نمازشکسته بخواند نباید درسفرروزه بگیرد ولی باید قضای آن را بگیرد ولی کسی که شغل اوسفراست باید روزه را کامل بگیرد ونمازرا کامل بخواند
87) زکات فطریه چیست؟‌ 3 کیلو گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت
88) کفاره کسی که ازعمد روزه خود را قضا می کند چیست؟ آزاد کردن یک برده یا دوماه روزه گرفتن ویا سیرکردن 60 فقیر
89) حکم روزه مسافرچیست؟ اگربعد ازظهرمافرت کند روزه اوصحیح است. اگرپیش ازاذان مسافرت کند وقتی به حد رسید روزه اوباطل است وباید روزه را بشکند وقبل رسیدن به حدی که روزه باطل میشود حق خوردن روزه را ندارد واگراین کارکرد باید کفاره بدهد، واگرازسفربرگشت اگربعد ازظهررسید روزه اوباطل است ولی اگرقبل ازاذان برسد روزه اوصحیح است واگرعمد کاری کند که روزه اوباطل شود باید قضای آن را بگیرد
90) احکام وقت نمازچیست؟ به اندازه ای وقت تنگ است که بواسطه بجا آوردن بعضی مستحبات نماز اصلی مقداری ازآن قضا می شود نباید مستحبات را انجام داد مثلا با خواندن قنوت مقداری نماز قضا می شود نباید قنوت را خواند.
91) احکام قبله؟ اگربرای پیدا کردن قبله راهی وجود نداشت باید به هرچهارطرف نمازخواند
92) رئیس نظام تشخیص مصلحت؟ آقای هاشمی رفسنجانی
93) رئیس قوه مجریه؟ آقای احمدی نژاد
94) رئیس قوه قضائیه؟ آقای صادق لاریجانی
95) رئیس قوه مقنعه؟ آقای لاریجانی
96) سخنگوی هئیت دولت؟ الهام
97) وزیرارشاد؟ سیدمحمد حسینی
98) وزیرآموزش وپرورش؟
99) وزیراطلاعات؟ حیدر مصلحی
100) وزیرجهاد گشاورزی؟ صادق خلیلیان
101) وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؟ رضا تقی پور
102) وزیر اقتصاد ؟ سید شمس الدین حسینی
103) وزیر امور خارجه ؟ منوچهر متکی
104) وزرات بازرگانی ؟ مهدی غضنفری
105) وزارت بهداشت ؟ مرضیه وحید دستجردی
106) وزیر تعاون ؟ محمد عباسی
107) وزیر دادگستری ؟ سیدمرتضی بختیاری
108) وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ؟ احمد وحیدی
109) وزیر راه و ترابری ؟ حمید بهبهانی
110) وزیر رفاه ؟
111) وزیر صنایع و معادن ؟ علی اکبر محرابیان
112) وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ؟ کامران دانشجو
113) وزیرکار؟ عبدالرضا شیخ الاسلامی
114) وزیرکشور؟ مصطفی محمد نجار
115) وزیرمسکن ؟ علی نیکزاد
116) وزیرنفت ؟ سید مسعود میر کاظمی
117) وزیر نیرو ؟
118) سخنگوی سازمان ملل؟
119) سخنگوی امورخارجه؟
120) سخنگوی قوه قضائیه؟
121) شهردارتهران؟ قالیباف
122) استاندارتهران؟
123) رئیس شورای نگهبان؟ آقای جنتی
124) رئیس مجلس شورای اسلامی؟ آقای لاریجانی
125) اولین شهید محراب چه کسی بود؟ آیت ا... قاضی طبازبائی
126) دومین شهید محراب چه کسی بود؟ آیت ا... مدنی
127) سومین شهید محراب چه کسی بود؟ آیت ا... دستغیب
128) چهارمین شهید محراب چه کسی بود؟ آیت ا... صدوقی
129) پنجمین شهید محراب چه کسی بود؟ آیت ا... اشرافی اصفهانی
130) سازمان تامین اجتماعی اصل چندم قانون اساسی است؟ اصل بیستم
131) قنوت نمازجمعه دررکعت چندم است؟ رکعت اول قبل ازرکوع ورکعت دوم بعد ازرکوع
132) غزوه های پیامبر؟ پیامبردر27 غزوه شرکت کردند اولین غزوه بواط وآخرین آن تبوک است
133) جنگ بدردرکجا اتفاق افتاد؟ برسرچاههای بدر
134) جنگ احد درکجا اتفاق افتاد؟ درکوه احد که باعث شهادت حمزه شد ومسلمانان شکست خوردنند
135) جنگ خندق درکجا اتفاق افتاد؟ درشهرمدینه به پیشنهاد سلمان فارسی دورشهرخندق کنند
136) جنگ خیبردرکجا وچگونه اتفاق افتاد؟ پیامبریهودیان را محاصره کرد ویکی یکی قلعه های آنان را گرفت ولی آنان را تبعید نکرد
137) جنگ تبوک درکجا وچگونه اتفاق افتاد؟ بین ایران وروم که خبرشایعه ( مرگ حضرت محمد (ص) درآن بود وآخرین جنگ حضرت محمد بشمارمی رود)
138) تعداد شورای نگهبان چند نفراست؟ 12 نفرهستند که 6 نفرتوسط رهبرانتخاب و6 نفرتوسط حقوقدان که توسط قوه قضائیه انتخاب می شود
139) مجلس خبرگان چند نفرند؟ 273 نفر
140) اعضای شورای امنیت چه کشورهایی هستند؟ فرانسه، ژاپن، انگلیس، چین، امریکا
141) کارتشخیص مصلحت نظام چیست؟‌ حل اختلاف بین شورای نگهبان ومجلس
142) اسامی مهم شهدای کربلا؟ علی اصغر، علی اکبر، ابوالفضل و حربن یزید
143) امامت یعنی چه؟‌ خلافت بلافصل معصوم بعد ازپیامبر
144) چرا شیعه را جعفری می گویند؟ چون تدریس اززمان امام جعفر صادق آغازشد
145) ابوالفضل که بود؟ پسرحضرت علی وام البنین وبرادرامام حسین
146) حضرت قاسم که بود؟ پسرامام حسن
147) جنگ انتفاضه یعنی چه؟‌ قیام فلسطین که با سنگ وچوب بود
148) لیله المبیت چیست؟ شبی که امام علی جای پیامبراسلام خوابید
149) مسج فحراترچیست؟ مسجدی که آتش زدند چون بنایش منافقین بودند وبراصل تقوی نبود
150) صلح حدیبیه؟ صلح بین کفارومسلمانان که هیچ کدام حق جنگ بین هم را ندارند
151) غسیل الملائکه؟ حنظله بود که توسط ملائک غسل داده شد
152) شبهای قدرچه شبهائی است؟ شبهای نزول قرآن
153) شبهای احیا چه شبهای است؟ 19،21،23 ماه مبارک رمضان
154) اعمال شبهای قدر؟ نمازقدر، نمازصد رکعتی دعای جوشن کبیر، زیارت عاشورا وقران سرگرفتن
155) مجموعه سخنان امام علی درچه کتابی جنع آوری شده است؟ نهج البلاغه
156) وضوه جبیره چیست؟ آن قسمت ازبدن که ضرر دارد روی آن چیزی بسته و وضو می گیریم
157) بلاغ مبین چیست؟ یعنی ابلاغ وتبلیغ واقعی وروشن
158) نضح چیست؟ به معنی خیرخواهی
159) حماسه به چه معنا است؟ شجاعت
160) بزرگترین وکوچکترین سوره قرآن چیست؟ بزرگترین بقره وکوچکترین کوثر
161) واقعه 15 خرداد سال 42 برای چه بود؟‌ امام درآن سال دستگیرشد زیرا با لایحه انجمن های ایالتی وولایتی مخالفت کرد وقتل عام کفن پوشان ورامین رخ داد
162) استحاله چیست؟‌ ماهیت یک چیزعوض شود مثلا اگرچوب نجس شد وچوب را آتش زد وتبدیل به خاکسترآن خاکسترپاک است
163) چه اتفاق مهمی درسال 68 رخ داده است؟ رحلت امام خمینی
164) اول ذیقعده؟ تولد امام رضا
165) 29 فروردین؟ روزارتش ج ا ا
166) 9 ذیحجه؟‌ روزعرفه
167) 10 ذیحجه؟‌ عید قربان
168) 18 ذیحجه؟ عید غدیرخم
169) 5 اردبیهشت؟ شکست حمله امریکا به طبس
170) 12 اردیبهشت؟ روز معلم وشهادت ا... مطهری
171) 3 خرداد؟ آزادی خرمشهردرعملیات بیت المقدس 61
172) 9 محرم؟ تاسوعای حسینی
173) 10 محرم؟ عاشورای حسینی
174) 12 محرم؟ شهادت امام سجاد
175) 14 خرداد؟‌ رحلت امام خمینی سال 68
176) 15 خرداد؟ قیام سال 42
177) 20 صفر؟ اربعین حسینی
178) 28 صفر؟ رحلت امام خمینی وشهادت امام حسن
179) 30 صفر؟ شهادت امام رضا
180) 7 تیر؟ شهادت دکتربهشتی و72 تن ازیارانش

181) 12 تیر؟ سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا سال 67
182) 27 تیر؟ سال 67 پذیرش قطعنامه 598
183) 5 مرداد؟ اولین نمازجمعه
184) 27 مرداد؟ آتش بس رسمی بین ایران وعراق
185) 2 شهریور؟ هفته دولت
186) 8 شهریور؟ شهادت دکتررجائی وباهنر
187) 5 جمادی الثانی؟ ولادت حضرت زینب
188) 17 شهریور؟ جمعه خونین تهران
189) 31 شهریور؟ حمله عراق به ایران وآغازهفته دفاع مقدس
190) شهادت حضرت فاطمه درچه تاریخی است؟‌ به دو روایت 13 جمادی الثانی و3 جمادی الثانی
191) ولادت حضرت فاطمه ؟ 20 جمادی الثانی وولادت امام خمینی
192) هفته وحدت درچه تاریخی است؟ از12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول
193) میلاد حضرت رسول؟ 17 ربیع الاول
194) میلاد امام جعفرصادق؟‌ 17 ربیع الاول
195) وفات حضرت خدیجه؟ 10 رمضان
196) وفات حضرت خدیجه؟ 15 رجب
197) 26 مرداد سال 69 مصادف با چه روزی است؟ بازگشت آزادگان
198) 19 شهریورسال 58 ؟‌ شهادت آیت ا... طالقانی
199) 13 آبان؟ روزدانش آموز
200) 16 آذر؟ روزدانشجو
201) 5 آذر؟ روزبسیج مستضعفین
202) 27 آذر؟ وحدت حوزه ودانشگاه
203) 26 دی ؟ فرارشاه معدوم
204) اول شوال؟ عید غدیر
205) 12 بهمن ؟ بازگشت امام خمینی به ایران سال 57
206) 22 بهمن ؟ پیروزی انقلاب سال 57
207) 29 اسفند ؟ روزملی شدن صنعت نفت
208) دبیرکل سازمان ملل؟ بان کیمون
209) شاه عربستان؟‌ فهد
210) صدراعظم آلمان؟ انگلا مرکر
211) شاه اردن؟
212) شاه مراکش؟
300) امام علی به دست چه کسی به شهادت رسید؟ درنجف بدست ابن ملجم مرادی
301) امام حسن به دست چه کسی به شهادت رسید؟ اسماء همسرش مسموم وبه دستورمعاویه
302) امام حسین به دست چه کسی به شهادت رسید؟ درکربلا بدست یزید بن معاویه
303) امام سجاد به دست چه کسی به شهادت رسید؟ هشام بن الملک وبدستورولید بن عبدالملک
304) امام محمد باقر به دست چه کسی به شهادت رسید؟ هشام بن عبدالملک
305) امام جعفرصادق به دست چه کسی به شهادت رسید؟ منصور
306) امام موسی کاظم به دست چه کسی به شهادت رسید؟ هارون الرشید درکاظمین
307) امام محمد تقی به دست چه کسی به شهادت رسید؟ ام الفضل دخترمامون درکاظمین
308) امام علی نقی به دست چه کسی به شهادت رسید؟ معتمد عباسی درسامرا
309) امام رضا به دست چه کسی به شهادت رسید؟ مامون عباسی درمشهد
310) امام حسن عسگری به دست چه کسی به شهادت رسید؟ معتمد عباسی درسامرا
311) غیبت صغری حضرت مهدی چند سال به طول انجامید؟ 69 سال به طول انجامید
312) امام زمان درطول غیبت کبری با چه کسانی درارتباط بود؟
313) شرایط آب وضورا نام ببرید؟ راکت نباشد، پاک باشد، مباح باشد، غصبی نباشد
314) درچه شرایطی وضوباطل می شود؟ با ادرارکردن، خوابیدن، مستی، بول کردن، جماع کردن، چیزهایی که عقل را ازبین میبرد، انجام ندادن غسلهای واجب
315) کارهای که درجنب انجام دادنش حرام است؟ رساندن جایی ازبدن به خط قرآن، اسم خداومستحب واحتیاط واجب اسم پیامبران وحضرت فاطمه، رفتن به مسجد الحرام ومسجدالنبی، توقف درمسجد، خواندن سوره های واجب ( سجده، نجم، علق، فصلت )، توقف درحرامامان
316) غسلهای مشترک بین مرد وزن؟ جنابت، میت، مس میت
317) غسلهای بانوان؟‌ حیض، استحاضه، نفاس بعد اززایمان وبعد ازده روز
318) تنها با چه غسلی می توان نمازخواند؟ غسل جنابت
319) ترتیب تیمم؟ پیشانی ودودست پاک باشد، پیشانی ودستها را ازبالا به پائین مسح کند،به چیزکه تیمم میکند پاک ومباح باشد، ترتیب، بین پیشانی وکف دست وپشت دست فاصله نباشد
320) درغسل ارتماسی باید بدن پاک باشد ولی درغسل ترتیبی احتیاج نیست تمام بدن پاک باشد
321) ماههای حرام را نام ببرید؟
322) نمازآیات چگونه است؟
323) قمربنی هاشم لقب چه کسی است؟
324) چرا امام حسین حج را نیمه راها کرد وبه کربلارفت؟
325) هدف امام حسین چه بود؟‌
326) جنگ جمل درزمان کدام امام بود وبرای چه بود؟
327) سوره کوثرمربوط به چه کسی است؟
328) قرآن چند حزب دارد؟
329) ال عباء چه کسانی هستند؟
330) ایه تطهیر؟

Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 09:06 ب.ظ

Excellent stuff. Kudos!
what is cialis cost of cialis cvs buy original cialis cialis coupon cialis en 24 hora 200 cialis coupon venta cialis en espaa cialis coupons printable buy cialis online nz order a sample of cialis
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 06:00 ب.ظ

Useful knowledge. Thank you!
cialis rezeptfrei sterreich buy original cialis effetti del cialis the best choice cialis woman what is cialis cialis generique 5 mg venta cialis en espaa achat cialis en europe cialis 20 mg effectiveness generico cialis mexico
Cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:39 ق.ظ

You actually reported this terrifically.
cialis 5 mg effetti collateral cialis prices cialis sale online cialis 20 mg buy generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne we like it cialis soft gel venta de cialis canada generic cialis pill online cialis y deporte
سیامک
چهارشنبه 10 آبان 1391 08:36 ق.ظ
کاش قبلا میذاشتید بدرد استخدام شهرداریها خیلی میخورد
احسان
سه شنبه 9 آبان 1391 08:26 ب.ظ
مسخره بازی...
مملکته داریم ؟
البته ببخشید، از زحمت شما ممنونم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :